Ongevallen-inzittendenverzekering en schade-inzittendenverzekering

Wat zijn de verschillen van de ongevallen inzittende en schade inzittende.

Ongevallen-In(op)zittenden Verzekering

Keert eenmalig het afgesproken bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit (volledig of gedeeltelijk)

Vooraf besproken en vastgestelde verzekerde som (bij gedeeltelijke en blijvende invaliditeit niet de volledige verzekerde som maar een percentage daarvan na keuring door arbeidsdeskundige en conform de Gliedertaxe)

Psychisch letsel wordt niet gedekt

Uitkering staat los van diegene die(ns verzekeraar) eventueel aansprakelijk is te stellen voor de aanrijding. Men kan de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker aansprakelijk stellen en deze verzekeraar mag bij vergoeding de OI-uitkering niet in mindering brengen.

Geen verband tussen uitgekeerd bedrag en werkelijk geleden schade

schade-in(op)zittendenverzekering

Keert alle daadwerkelijke materiële schade en letselschade uit die is opgelopen bij het ongeval, mits deze schade niet wordt vergoed op een andere verzekering (subsidiair) en tot maximaal het verzekerde bedrag

Alle daadwerkelijk geleden schade (subsidiair) van de inzittenden tot maximum 1 miljoen euro

Meestal is smartengeld/psychisch letsel wel meeverzekerd

Daadwerkelijke schade wordt betaald en verzekeraar kan de uitgekeerde schade verhalen op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij

Uitgekeerde schade is de daadwerkelijk geleden en aangetoonde schade

Wat is belang voor bestuurder

Niet verzekerd. Wanneer een bestuurder zelf aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval kan hij zijn schade niet verhalen. Heeft hij geen Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden afgesloten, dan kan hij op geen enkele wijze zijn schade verhalen. Heeft hij wel een SVI afgesloten, dan kan hij in dat geval zijn materiële schade en de letselschade verhalen op zijn (eigen) SVI-verzekeraar.

Niet verzekerd. Heeft hij alleen een OI afgesloten, dan kan hij de daadwerkelijk geleden schade niet verhalen en ontvangt hij een éénmalige uitkering ingeval er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van het ongeval. Is er wel sprake geweest van letsel, maar niet van blijvend letsel, dan ontvangt hij niets.

Wel verzekerd. Heeft hij zowel een Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden afgesloten dan kan hij zijn daadwerkelijke geleden schade verhalen op de (eigen) SVI verzekeraar en ontvangt hij een éénmalig uitkering vanuit de OI ingeval er sprake is van blijvende invaliditeit. Is er geen sprake van blijvend letsel, dan resteert in deze situatie dus slechts het verhalen van de daadwerkelijke schade op de SVI verzekeraar.

Minimaal verzekeren. In het belang van de bestuurder kunnen beide verzekeringsvormen dus worden afgesloten. Het is in ieder geval aan te raden om minimaal een SVI verzekering af te sluiten.

Wat is belang voor inzittende

SVI. De inzittende is in veel gevallen aan te merken als schuldloze derde en kan daardoor in veel gevallen zijn materiële schade en de letselschade verhalen op de WA-verzekering van het voertuig, waarin de inzittende zich tijdens het ongeval als passagier bevond of zijn schade rechtstreeks claimen bij een eventuele aansprakelijke wederpartij. In die gevallen waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de schuldloze derde regeling is de SVI een zeer welkome aanvulling.

OI.Heeft de eigenaar van het voertuig een OI verzekering afgesloten dan ontvangt de inzittende naast de verhaalde daadwerkelijk geleden (letsel-)schade tevens een éénmalig uitkering als er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. Is er wel sprake van letsel, maar geen blijvend letsel dan ontvangt de inzittende zo’n éénmalige uitkering niet.