Schademelding aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Na de schademelding gaan wij voor u aan de slag

Er volgen nu een aantal vragen verdeeld over diverse schermen. U kunt steeds terug naar de vorige vraag en indien nodig de eerder gegeven antwoorden aanpassen.

Waar en wanneer heeft de schade plaatsgevonden
Bijzonderheden schade (aansprakelijkheid)
Aansprakelijkstelling
Gegevens tegenpartij
Wie heeft de schade veroorzaakt
Beschadigde of verloren gegane goederen
Afronding en akkoordverklaring
Uitgangspunten
Bij het melden van een schade bent u verplicht de in het formulier gestelde vragen zo volledig mogelijk en naar waarheid te beantwoorden. Dit geldt ook voor vragen die gesteld worden waarvan u denkt dat de antwoorden (al) bekend zijn bij verzekeraars. Vragen die gesteld worden met betrekking tot andere belanghebbenden moeten eveneens volledig beantwoord worden. Hierbij is niet alleen uw wetenschap van belang maar ook die van de andere belanghebbenden. Als u de vragen niet, niet volledig of onjuist beantwoordt, loopt u het risico dat uw recht op uitkering wordt beperkt of zelfs helemaal komt te vervallen. Daarnaast hebben verzekeraars in een aantal gevallen het recht de verzekering op te zeggen. Op de schade zijn de algemene voorwaarden van uw verzekering van toepassing. Bij het melden van een schade worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Wat doen wij met uw persoonsgegevens? Wij leggen de gegevens van deze schade en uw persoonsgegevens vast bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen). Het maakt niet uit of de schade door uw schuld is ontstaan. Wij registreren uw schademelding(en) ook als u niet voor de schadegebeurtenis bent verzekerd of als er geen schadevergoeding is betaald. Dit doen we om risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Meer informatie en het privacyreglement vindt u op www.stichtingcis.nl. Als dat wettelijk is toegestaan kunnen wij de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening uitwisselen met uw adviseur. Daarnaast schakelen wij andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de verzekeringsovereenkomst, bijvoorbeeld een expertisebureau. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Als wij informatie over uw gezondheid of een strafrechtelijk verleden van u verwerken, dan houden wij ons aan de regels die hiervoor gelden. In sommige gevallen kan het zijn dat wij uw toestemming hiervoor nodig hebben.
Ik verklaar:

Voor hulp en ondersteuning kunt u contact opnemen met Vermeulen Verzekeringen B.V. via telefoonnummer 0499 422 533 of via e-mailadres twan@vermeulenverzekeringen.com.